Vrienden van Middenduin                                  

Overveen natuurlijk mooi !!!                                                                                                       

Blijven we van Middenduin genieten ?

 

Voor het behoud van het natuurlijke landschap van Middenduin en het landelijke karakter bij het entree van het Nationaal Park langs de Zeeweg  is door omwonenden  de Stichting Vrienden van Middenduin opgericht. We zullen met de stichting onze belangen en wensen richting gemeente en projectontwikkelaar voor het PWN terrein nadrukkelijk kenbaar maken. We streven naar een planontwikkeling  in goed overleg met de gemeente Bloemendaal , de eigenaren en alle belanghebbenden zoals Staatsbosbeheer, IVN, PWN, Stichting Duinbehoud, Sterrenwacht Copernicus, stichting Ons Bloemendaal, Vereniging Duurzaam Overveen  en de tennisvereniging WOC

We streven als stichting voor het PWN terrein het volgende na:

- een heldere, openbare besluitvorming waarbij alle belanghebbenden gelijkwaardig worden betrokken op basis  van de structuurvisie Bloemendaal 2012

- respecteer de huidige woon- en leefomgeving; geen  geluid-, licht-, parkeeroverlast; behoudt  één toegang via de Zeeweg

-  geen  bebouwing zichtbaar vanuit Middenduin

-  beperk bouwoppervlak en bouwhoogte zoals de bebouwing nu  is;

-  concentreer de vervangende bebouwing  in het midden van het terrein;

-  behoudt de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden;

-  beperk de zichtbaarheid van bebouwing vanaf de Zeeweg.

 

Graag willen we, dat het gebied rondom de Brouwerskolk en het PWN terrein het huidige karakter behoudt. We zijn voor herbestemming van de monumentale panden met woonfuncties of kleinschalige bedrijfsactiviteiten en niet meer gebouwen dan er nu staan.

 

 

Wilt u ook dat het landelijke karakter van Middenduin en de Zeeweg behouden blijft?
Wordt dan donateur van de stichting Vrienden van Middenduin