Vrienden van Middenduin                                  

Overveen natuurlijk mooi !!!                                                                                                       

Nieuwsberichten


Vrienden van Middenduin tekenen beroep aan tegen de aangepaste milieuvergunning voor het circuit in Zandvoort

 

De Vrienden van Middenduin hebben de gemeente Zandvoort laten weten dat er het hele jaar door te veel geluidshinder in de wijde omgeving is door de racerij op het circuit.
Een paar races per jaar zou misschien nog kunnen, maar het hele jaar door herrie in de regio voor een kleine groep hobbyracers, dat kan minder.
De gemeente Zandvoort wil geen maatregelen laten nemen om dit te verminderen met nieuwe kennis en inzichten.
Met de aangepaste vergunning wordt de herrie niet minder, mogelijk zelfs meer.
Daarom gaat de SVvM in beroep bij de bestuurrechter om te bepleiten dat er minder geluidshinder komt.
Ook willen we dat er beter rekening wordt gehouden met de bescherming van het leefmilieu.
Het beroep van de SVvM kunt u in deze bijlage  lezen.Uitspraak hoger beroep ontzegging van erfpachtrecht voor PWN door Cobraspen

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 9 april 2024 uitgesproken dat Cobraspen het erfpachtrecht van PWN niet kan opzeggen.
De eerdere uitspraken van de rechtbank Haarlem waartegen Cobraspen beroep had aangetekend zijn bevestigd.
PWN behoudt het eeuwigdurende erfpachtrecht voor het terrein waarop het pompstation Overveen staat.

Meer informatie staat onder het tabblad besluitvorming PWN terrein: aan het einde.
De kust bereikbaar met minder hinder

 

De Provincie Noord-Holland laat onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn voor de bereikbaarheid van de kust in Kennemerland. 

De SVvM bepleit de Zeeweg veiliger te maken met minder herrie en  verstoring van natuur en landschap.

 

Hier leest u onze bijdrage


 Geen uitstel bij maatregelen Zeeweg 

De provincie maakt pas op de plaats bij de aanpak van de Zeeweg. Zie: 

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2023/December_2023/Pas_op_de_plaats_voor_Zeeweg_N200

De Vrienden van Middenduin vinden dit ongewenst en hebben GS gevraagd om het onderzoek voortvarend voort te zetten.

 

De SVVM vindt het wenselijk om in 2024 al enkele maatregelen op proef te nemen.

Hier kunt u de toelichting lezen die de SVVM aan de provincie heeft gestuurd.Kan de Zeeweg  veiliger gemaakt worden?

 

De provincie laat onderzoeken hoe de verkeersveiligheid en de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteit van de Zeeweg verbeterd kan worden. 

De stand van zaken is te lezen op de website van de provincie. Zie : https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Zeeweg_N200  

De verbetermogelijkheden staan in 4 varianten op de website beschreven.

Voorkeursvariant

De SVvM  geeft de voorkeur aan een variant met een maximum snelheid van 60 km/uur. De argumenten hiervoor zijn:
- 60 km over het hele traject is overzichtelijke en éénduidige reglementering: beter naleefbaar en eenvoudiger handhaafbaar
- lagere snelheid vermindert het ongevalrisico en beperkt letsel en schade bij ongevallen
- één max snelheid van 60 km over het hele traject is beperkt emissie van NOx en CO2 vanwege minder accelaraties
- minder geluidshinder vanwege minder accelaraties
- rustiger rijbeeld is minder verstorend voor de recreatieve beleving van de Zeeweg
- één rijstrook beperkt de inhaal mogelijkheden waardoor het naleefgedrag wordt bevorderd: een visuele “taillering” van deze rijstrook is gewenst om de “look and feel” van een 60 km weg te versterken
- minder brandstofgebruik
Aanvullende maatregelen zijn nodig om het effect versterken: bijvoorbeeld trajectcontrole en/of flitspalen, bord Nationaal Park, drempels en/of plateau's.
Er is bij deze variant één van de twee rijstroken beschikbaar voor het reguliere verkeer. De andere rijstrook verwijderen is geen goede optie omdat dit het ontwerp van Springer wezenlijk aantast. Gedachtenvorming over het gebruik van de tweede rijstrook is in de vervolgfase nodig. Mogelijkheden hiervoor die genoemd zijn: OV, hulpdiensten en/of scooters, brommers, spedelecs.


Ook zijn er 4 varianten gemaakt voor de verbetering van de fietspaden.
Verbreding van de fietspaden vinden we geen goede maatregel omdat dit ten koste gaat van oppervlak voor natuurlijke begroeiing. Bovendien conflicteert het vergroten van verhard oppervlak met de duurzaamheidsdoelstelling van de Provincie.
Wel is het noodzakelijk dat er maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid en de recreatieve waarde van het fietspad beter worden.
Hierbij is de ontvlechting van langzaam en versneld fietsverkeer een wens. De huidige maatregel waarbij al het snelle fietsverkeer via het fietspad aan de zuidzijde wordt gestuurd heeft 3 nadelen:
- groter risico van conflicterend tweezijdig verkeer door intensivering van het snelle fietsverkeer op het zuidelijke fietspad
- snel fietsverkeer vanuit Overveen richting Bloemendaal aan Zee moet twee keer extra oversteken: dit is een extra risico bovendien wordt dit voorschrift regelmatig genegeerd
- het snelle fietsverkeer richting Bloemendaal aan Zee heeft bij duisternis aan de zuidzijde lichthinder met verblindingsrisico door tegemoet komend verkeer op de rechter rijstrook.
Onze voorkeur heeft het om te onderzoeken of het snelle fietsverkeer over de rechterrijstrook van de rijbaan via een rijloper geleid kan worden. 

Als dit niet mogelijk is dan heeft de variant met éénrichting verkeer op het fietspad de voorkeur. Hierbij is het gewenst om te onderzoeken of het mogelijk is om een maximum snelheid van 25 km/uur op het fietspad ingesteld kan worden.


Toezichthouders van de gemeente Bloemendaal voorkomen natuurbrand in Middenduin

 

 

 

Door adequaat optreden van toezichthouders van de gemeente Bloemendaal is voorkomen dat er natuurbrand in Middenduin zou zijn ontstaan.
Er is opgetreden tegen hangjongeren die fikkie aan het stoken waren in Middenduin.
In combinatie met gebruik van drank had dit flink uit de hand kunnen lopen.
Bij de opruimwerkzaamheden bleek dat de jongelui het leuk vinden om een gasaansteker in het vuur te gooien.
Het is zonder meer al verboden om na zonsondergang in het gebied te zijn maar dit onverantwoord gedrag van jongeren had zonder optreden van toezichthouders ernstig uit de hand kunnen lopen.

Veel waardering voor het adequate optreden van deze mensen.Minder rigoreuze bomenkap langs de Zeeweg

 

 

 


 

 

 

De Zeeweg is een recreatieve weg die door het Nationaal Park loopt. De Stichting Vrienden van Middenduin streeft het behoud van het natuurlijke landschap na ook door het behoud van de karakteristieke, grillig gevormde bomen. 

De provincie wil voor de verkeersveiligheid ca. 70 bomen kappen. Wij bepleiten een goed jaarlijks onderhoud waarbij dode takken afgezaagd worden en de kruin van de boom gedund wordt. Zo nodig kunnen enkele bomen die door schimmel aangetast zijn omgezaagd worden. Dit is overeenkomstig de landelijke richtlijn "takbreuk populieren". 

Spreiding van de noodzakelijk kap over meerdere jaren matigt het zichtbare effect van de kap langs de Zeeweg en zorgt voor behoud van het natuurlijke karakter van het landschap. Met deze werkwijze kunnen de veiligheidsrisico’s voor verkeer op de weg kunnen door jaarlijks gerichte snoei en kap voldoende beperkt worden. 

 

 

 

De gemeente Bloemendaal heeft vergunning afgegeven voor een rigoreuze kap. De SVvM heeft een bezwaarschrift ingediend en gevraagd de voorwaarden van de vergunning zodanig aan te passen dat het natuurlijke karakter van het landschap behouden blijft. 

Leefomgeving wordt verstoord door autoraces en brulmoteren

 

 

 

In de regio Zuid Kennemerland ondervinden we veel geluidshinder van het circuit in Zandvoort.
Ook wordt onze leefomgeving verstoord door  speciale categoriën motorrijders.

 

 

 


Er is een categorie sportieve rijders met sportuitlaten die veel lawaai maken.
Een andere categorie motorrijders wil imponeren door de gashandels bewust extra open te draaien. Dan zijn er nog de groepen motorrijders die graag met elkaar op pad gaan en dan door het grote aantal motoren bij elkaar ook een grote verstoring veroorzaken.
Het verstorende geluid is in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland vaak tot op 3 kilometer afstand nog te horen.
Er is ook een categorie motorrijders die zich netjes aan de regels houdt en individueel rijdend laat zien dat het niet verstorend hoeft te zijn.
Hiermee wordt ons belang van een gezonde leefomgeving gediend.
De NEFOM zet zich in voor een beschaafd gebruik van de motorvoertuigen.
Dit steunen wij omdat daarmee ons belang van een rustige leefomgeving is gemoeid.
Wanneer motorrijders zich niet verstorend gedragen kan ieder genieten van de leefomgeving.


Meer beheermaatregelen en minder stikstof nodig voor natuurherstel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De herstelmaatregelen die de provincie Noord-Holland wil laten uitvoeren in natuurgebied Kennemerland-Zuid zijn onvoldoende om de natuurwaarden op korte of middellange termijn te herstellen. Voor twee veel voorkomende stikstofgevoelige habitattypen in Kennemerland Zuid blijken herstel maatregelen vaak onvoldoende zonder daarnaast ook reductie van stikstofdepositie.
Bron: Kooijman, A.M.,Nijsen,M ,en Oostermeijer,J.G.B.2023 Herstelmaatregelen en stikstofdepositie in het N200-gebied Kennemerland-Zuid.
Rapport nummer 2023/OBN-32-DK, VBNE, DriebergenVoorstellen voor verbetering Zeeweg gebundeld

 

 

 

 

 

De Zeeweg is ontworpen door landschapsarchitect Leonard Springer als een toeristisch recreatieve weg.
De provincie Noord-Holland laat onderzoeken of de maximumsnelheid voor motorvoertuigen aangepast kan worden naar 60 km/uur.
Dit is goed voor de verkeersveiligheid.
Minder hard rijden is veiliger en beter voor onze leefomgeving.
Ook wordt onderzocht hoe de verkeersveligheid op de fietspaden verbeterd kan worden.

 

 

 

 


In deze notitie zijn een aantal voorstellen voor verbetering van de Zeeweg op een rij gezet. Deze voorstellen kunnen bij de trajectstudie en het onderzoek naar de verlaging van de maximum snelheid worden betrokken.
Bijzondere aanpak voor verbetering van de Zeeweg snel gewenst

 

 

 

 


Donderdag 29 september vergadert de Commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid van Provinciale Staten over de Zeeweg in Bloemendaal.

De Vrienden van Middenduin vinden dat:

- een voortvarendere aanpak van de Zeeweg door de provincie gewenst is
- de veiligheid en beleving van de Zeeweg verbeterd moeten worden zowel voor auto als voor fiets.

Dit voorstel past binnen aanpak bereikbaarheid Zuid-Kennemerland van de regio gemeenten.
Bereikbaarheid Zuid Kennemerland  is ook een speerpunt uit college akkoord van GS.

De volledige tekst die we zullen inspreken kunt u hier lezen.

 

 

 

 
Maatregelen Zeeweg beter voor veiligheid, leefomgeving en mobiliteit.

 

 

 

 


De SVvM pleit voor een voortvarendere aanpak bij de verbetering van de Zeeweg tussen Overveen en Bloemendaal aan zee.

Dit is beter
voor de verkeersveiligheid èn
voor de omgevingskwaliteit èn
voor de realisatie van de bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland.
In bijgevoegde notitie wordt dit kort toegelicht.

 

 

 

 


 Reekalf in Middenduin 

 

 

 

 

De damherten zijn nog in de meerderheid. Sinds kort loopt er weer een reekalf. 

Goede ontwikkeling  in de verbetering van de biodiversiteit. Minder damherten en herstel van de reestand. Voorlopig weinig perspectief voor aanpak Verkeersveiligheid Zeeweg 

 

 

 

 


Vrijdag 17 juni 2022 heeft de provincie NH een nieuwsbericht op de website geplaatst over de aanpak van de verkeersveiligheid op de Zeeweg. Zie : https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2022/Juni_2022/Aanpak_om_verkeersveiligheid_op_Zeeweg_N200_te_verbeteren

 

De maatregelen die we in het nieuwsbericht van de provincie van 17 juni 2022 hebben gelezen stemmen ons niet hoopvol voor de verbetering van de verkeersveiligheid van de Zeeweg.
Deze memo licht dit toe

 

 

 

 Noodzaak en Nut verkeersmaatregelen Zeeweg

 

 

 

 

De SVVM doet in deze notitie suggesties om de Zeeweg te verbeteren zodat het veiliger en recreatief aantrekkeler wordt om er te "verkeren".

 

 

 

 

 Verkeersveiligheid Zeeweg heeft de aandacht van Provinciale Staten

 

 

 

 

De verkeersveiligheid van de Zeeweg is maandag 17 januari 2022 aan de orde geweest in de commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid van Provinciale Staten.

Met bijgevoegde inspraak reactie heeft de SVVM aandacht gevraagd voor verbetering van de verkeersveiligheid en de recreatieve beleving van het landschap.

Gedeputeerde Olthof heeft toegezegd in het tweede kwartaal het onderwerp weer te agenderen voor de commissie met o.a. een reactie op het rapport Verbetering Verkeersveiligheid Zeeweg.


Herstel openbare ruimte Zeeweg

 

 

 

 

De openbare ruimte rondom op de hoek van de Zeeweg/Brouwerskolkweg verrommelt. 

Deze 100-jarige Zeeweg verdient extra zorg en aandacht. Niet alleen voor een feestje maar ook bij het beheer van de openbare ruimte.

Met bijgevoegde brief hebben we de gemeente gevraagd de landschappelijke kwaliteit te herstellen.

Veiliger op de Zeeweg door het Nationaal Park

 

 

 

 

Hoe kunnen we de verkeersveiligheid van de Bloemendaalse Zeeweg verbeteren?

Op deze vraag kwamen maar liefst 29 mails met ideeën binnen bij het ABC. Alle ideeën zijn gebundeld in een juryrapport. Dit rapport is aangeboden aan de provincie Noord-Holland en de gemeente Bloemendaal met het verzoek om de meest kansrijke ideeën door een adviesbureau te laten uitwerken.


Het volledige rapport is met deze link te downloaden.

 

 

 

 

Padelbanen verstoren het duinlandschap

 

 

 

 

Camping de Lakens heeft bij de gemeente Bloemendaal een vergunning gevraagd voor het aanleggen van een padelbaan. De SVvM vindt dit verstorend voor natuur en landschap. Er zijn al veel tennisbanen, hockeyvelden en padelbanen in de binnenduinrand. 

 

 

 

 

Met deze brief heeft de SVvM aan de gemeente Bloemendaal gevraagd om geen toestemming te geven.Suggesties gevraagd om de Zeeweg verkeersveiliger te maken.

 

 

 

 

Er gebeuren veel ongelukken op de Zeeweg. Op de Zeeweg wordt vaak (veel) te hard gereden. Ook de fietspaden worden onveiliger door drukte en door de versnelde tweewielers met verschillende snelheden.

Heeft u suggesties om dit veiliger te maken? U kunt uw suggesties opsturen naar het Architectuurcentrum ABC. Zie de bijgevoegde aankondiging voor deze prijsvraag.

 

 

 

 Ervaringen bij de GP F1

 

 

 

 

Hier leest u de ervaringen die de SVvM aan de gemeente Boemendaal gestuurd heeft.

Evaluatie GP F1 van SVvM
evaluatie F1 2021.pdf (55.98KB)
Evaluatie GP F1 van SVvM
evaluatie F1 2021.pdf (55.98KB)

 

 

 

 

  

Vliegtuigvertoning bij GP F1

 

 

 

 

Op zondag 5 september 2021 wil het ministerie van Defensie voorafgaand aan de F1 race met straalvliegtuigen en helikopters van 14:00 tot 15:15 een luchtvaartvertoning geven.
De SVvM heeft met bijgevoegde brief de minister gevraagd de show niet door te laten gaan omdat een dergelijk evenement nog meer geluidsoverlast veroorzaakt.

Bij nader inzien heeft de minister op 24 augustus 2021 besloten dat het beter is om deze vertoning niet te laten doorgaan.

Eeuwfeest 100 jaar Zeeweg

 

 

 

 

Dit jaar is het 1oo jaar geleden dat de Zeeweg geopend is.
De Zeeweg heeft een bijzonder tracé dwars door het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Voor wie het zien wil is het duinlandschap een lust voor het oog. Een boek en een tentoonstelling in het architectuurcentrum ABC verbeelden het verhaal van 100 jaar Zeeweg. Het jubileumprogramma staat in deze poster.


Stop groepsgewijze recreatieactiviteiten in Natura 2000 gebieden

 

 

 

 

Voor het behoud van rust en natuurwaarden in Middenduin en Elswout heeft de Stichting Vrienden van Middenduin SBB gevraagd geen evenementen en groepsgewijze activiteiten op terreinen van SBB in Zuid-Kennemerland toe te staan. 


Reclamezuil bij de Tetterodehal ontsiert het landschap

 

 

 

 

De Vrienden van Middenduin zijn bezorgd over de kwaliteitsvermindering die de afgelopen jaren door meerdere veranderingen in het ruimtelijk gebruik en de openbare ruimte rondom de Brouwerskolkweg heeft plaats gevonden. 
Een reclamezuil is nog verder ontsierend. Daarom hebben we B&W gevraagd dit niet toe te staan. 


Grote Zilverreiger

 

 

 

 

De grote zilverreiger

zien we steeds vaker

ook in Middenduin.

Een prachtig wit verenkleed.

Niet alles kan! 

 

 

 

 

Tennisvereniging WOC gaat een nieuw clubhuis bouwen.

Met groot materieel is de begroeiing verwijderd. Hierdoor is het landschap ernstig ontsiert.

De Stichting Vrienden van Middenduin wil natuur en landschap langs de Zeeweg behouden.

We hebben B&W verzocht om herstel maatregelen te nemen.Biodiversiteitsverlies bedroevend

 

 

 

 

De biodiversiteit holt achteruit. Daarom is er een Stichting Deltaplan Biodiversiteit opgericht. We hebben de gemeente Bloemendaal gevraagd zich hierbij aan te sluiten.

 

Herstel omgeving WOC dringend nodig

 

 

 

 

De uitbreiding van het tenniscomplex WOC heeft de natuurlijke omgeving van de Zeeweg en Brouwerskolkweg zeer beschadigd. Daarom hebben we B&W met deze brief gevraagd het te (laten) herstellen. 

Tentoonstelling in het Architectuurcentrum in Haarlem

 

 

 

 

Deze mooie tentoonstelling in het ABC (Groot Heiligland 47) laat de bijzondere kwaliteit van het landschap in de binnenduinrand zien.

Zaterdag 8 augustus Natuurwerkdag IVN 

 

 

 

 

Er moet veel onderhoud gedaan worden in Middenduin.
Alle hulp is welkom. Heb je zin om lekker in de natuur te zagen, snoeien en knippen dan ben je van harte welkom. Meer informatie en aanmelden kan via de IVN-website zie
https://www.ivn.nl/afdeling/zuid-kennemerland/activiteiten/zomerse-werkdag-in-middenduin-0

Verzoek aan burgemeesters van Bloemendaal en Zandvoort om de verkeersoverlast meer en beter te handhaven

 

 

 

 

Met deze brief hebben we de burgemeesters gevraagd om maatregelen te nemen, zodat de rust en de landschappelijke kwaliteit van onze leefomgeving beter gewaarborgd wordt.


Maak de Zeeweg veiliger en verbeter de leefomgeving

 

 

 

 

De Zeeweg is al jaren een onveilige weg. 
Ook stoot het verkeer te veel stikstof uit.
De Stichting Vrienden van Middenduin heeft de Provincie Noord-Holland gevraagd om maatregelen te nemen.
Dit leest u in deze brief die we verstuurd hebben.

 

 

 

 

Behoud de rust in Middenduin ook met sporters

 

 

 

 

De Vrienden van Middenduin (rust-, natuur- en recreatievrienden) willen graag de kwaliteiten van
Middenduin behouden.

Begrijpelijk dat mensen lekker buiten willen sporten.
Maar in Middenduin verstoort het ook de rust en de natuur.

We hebben Staatsbosbeheer-de eigenaar van het natuurgebied-gevraagd om vanaf 1 juli extra voorwaarden aan sporten in Middenduin te stellen, nl:
- groepsactiviteiten alleen op het trainingsveld bij de ingang Duinlustweg
- een één richting hardlooproute voor groepen van max. 10 personen over breed pad: dit veroorzaakt minder conflicterend hardloop en wandelverkeer
Op de kaart ziet u de route die we voorgesteld hebben.
Meerdere sporters hebben er al positief op gereageerd.

 

 

 

 

Zo blijft het hopelijk aangenaam voor natuurgenieters en sporters.


Herstel van de groene zoom rondom WOC

 

 

 

 

Met dit voorstel hebben de Vrienden van Middenduin de gemeente gevraagd om het rommelige aanzicht rondom de tennisvelden te verbeteren.


Afscherming rondom tennisbanen WOC gevraagd

 

 

 

 

Om de landschappelijke verstoring van de uitbreiding bij WOC te beperken hebben we gevraagd om een hoog groenblijvend struweel rondom.

 

 

 

 

 

Er wordt nu een smal plantvakje tussen stenen en tennisbaan aangelegd. Dit kruimelwerk is nauwelijks genoeg voor Bonsai boompjes.

Parkeren is kennelijker belangrijker dan een groen landschap.

Het is ook in strijd met de vergunning.

We hebben B&W gevraagd om in te grijpen voordat dit permanent is en wordt afgedaan als voldongen feit.

Nog meer kaalslag langs de Zeeweg.

 

 

 

 

We hebben de Provincie Noord-Holland gevraagd om landschappelijke kwaliteit van de Zeeweg te verbeteren. Dan krijgen we wat we juist niet willen.
Al het karakteristieke struweel is weg gemaaid en weg gezaagd. 

Stop verrommeling Zeeweg en Brouwerskolkweg  gevraagd

 

 

 

 


Zo was het tot 9 januari 2020

 

 

 

 Na de kaalslag gebeurt er dit.

 

 

 

 

Door uitbreiding van het tenniscomplex is het aanzicht nog rommeliger geworden.
We hebben de gemeente en WOC gevraagd om de verrommeling van de Zeeweg en de Brouwerskolkweg te stoppen.
Aanleg van hoog, g
roenblijvend struweel als middel ter afscherming van tenniscomplex en parkeerplaats vinden we gewenst om het te herstellen. Ook is groot onderhoud van picknickplaats nodig.


Rust in de duinen

 

 

 

 

Omdat het circuit in Zandvoort buiten bedrijf is, is het een verademende rust in het Kraansvlak. Ook de Wisenten daar genieten van deze weldadige rust.

 

 

 

 


100 jaar Zeeweg maak het mooier en beter

 

 

 

 

Vrienden van Middenduin hebben samen met Ons Bloemendaal een voorstel gemaakt om de Zeeweg veiliger en beter beleefbaar te maken.
De Zeeweg is onderdeel van het Nationaal Park. In 1921 is de weg in gebruik genomen. Dit eeuwfeest vinden we een mooie gelegenheid om de weg weer in ere te herstellen zoals ooit bij het ontwerp bedoeld is.
Door deze verbeteringen wordt ook de stikstofuitstoot en de geluidhinder verminderd.
We hopen dat de provincie en gemeente snel tot uitvoering over gaan.

Zaterdag 7 september natuurwerkdag in het Kraansvlak

 

 

 

 

Wil je lekker bezig zijn in de natuur en helpen om de natuur mooi te houden?

Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert op 7 september een natuurwerkdag in het Kraansvlak. Meer informatie en aanmelden kan via de website van het IVN: https://www.ivn.nl/afdeling/zuid-kennemerland/activiteiten/leuke-werkdag-in-het-kraansvlakEikenprocessierups langs de Zeeweg 


Voordat rupsen aan de processie beginnen ziet het er zo uit. Niet aankomen. De gemeente zorgt voor de verwijdering zie:

https://www.bloemendaal.nl/producten-en-diensten/aanpak-eikenprocessierups-en-bastaardsatijnrups/

 

 

 

 

 Maatregelen voor verbetering van de verkeersveiligheid en beperking van de geluidsoverlast gevraagd

 

 

 

 

 

We vragen de gemeente om maatregelen om de toenemende verkeersongelukken en geluidhinder aan de rand van Overveen een halt toe te roepen. 


Verzoek aan Provincie en gemeenten om overlast circuit te beperken

  

De hinder en overlast van het circuit strekt zich ver uit in de regio Kennemerland. Met de komst van de F1 races wordt deze overlast nog groter.

 

 

 

 

Pas nu besloten is over Formule 1 treedt de gemeente Zandvoort in overleg met de regio voor een betere bereikbaarheid.

In dit kader hebben we provincie en gemeenten van Zuid Kennemerland gevraagd zich in te zetten om de hinder en overlast van het circuit te beperken.

 

Behoudt regionale functies voor recreatie, natuur en landschap

 

 

 

 

 

Naast het circuit is er meer  en een groter algemeen belang bij het behoud van een goede leefomgeving. Een goede regionale afstemming is hiervoor nodig.

Rust bij de kust, ook in de lucht! 

De provincie Noord-Holland heeft toestemming gegeven om starts en landingen met helikopters uit te voeren vanaf het terrein Circuit Park Zandvoort.

De helikoptervluchten zijn gepland op 17, 18 en 19 mei 2019 tijdens de Jumbo Racedagen. Dit leidt tot verstoring van de natuur en geluidshinder voor bezoekers van duinen en strand.
De Stichting Duinbehoud heeft bezwaar aangetekend. De Vrienden van Middenduin hebben zich daarbij aangesloten.
De herrie van het circuit vindt de SVvM nu al te veel. Helikopter vluchten maken de geluidshinder nog groter.

Constructief gesprek tussen WOC en  SVvM

 

 

 

 

I.v.m. de bezwaarprocedure tegen de uitbreiding van het tenniscomplex is er een gesprek geweest met enkele bestuursleden van WOC en SVvM.
De conclusies kunt u bijgevoegd lezen.

Zowel WOC als de SVvM vinden een goede afscherming rondom het hele tenniscomplex met een groene zoom belangrijk.
Daarmee wordt voorkomen dat het landschapsbeeld bij de entree van het Nationaal Park wordt bepaald door het sportcomplex.

We zouden het zeer op prijs stellen wanneer de gemeente eraan mee werkt om zo'n groene afscherming te realiseren.
De SVvM laat het aan de gemeente over of de gemeente dit realiseert, dan wel aan WOC oplegt bij de vergunning.      

Met deze oplossing zou de bezwaarprocedure tegen de uitbreidingsvergunning op een voor alle partijen bevredigende manier kunnen worden afgesloten.

 

Heroverweging uitbreiding Tenniscomplex WOC

 

 

 

 

De Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Bloemendaal heeft advies uitgebracht over de bezwaren die zijn ingebracht over de uitbreiding van het Tenniscomplex.
De vergunningen zullen op zijn minst beter gemotiveerd moeten worden en van extra voorwaarden worden voorzien.     

 

 

 

 

   
Met bijgevoegde brief aan B&W heeft de SVvM verzocht om meer rekening te houden met het algemeen belang van de landschappelijke kwaliteit en de leefomgeving. Nu maar ook in de toekomst bij eventuele andere ontwikkelingen van het tenniscomplex.

 

 

 

 

Ook heeft de SVvM aan het bestuur van WOC een brief gestuurd waarin aandacht wordt gevraagd voor het behoud en verbeteren van de landschappelijke kwaliteit van de binnenduinrand in Overveen.

 

Bomenkap WOC uitgesteld

 

 

 

 

De gemeente heeft aan WOC laten weten dat een eventuele bomenkap bij de tennisbaan moet worden uitgesteld tot na beslissing op de bezwaarschriften.

Het wachten is nu op een herziening van de 2 besluiten op de vergunningaanvraag van WOC.

Zwaarwegende argumenten bij deze herziening zijn voor de Vrienden van Middenduin:
- verbeter landschappelijke kwaliteit bij de entree van het Nationaal Park Zuid Kennemerland langs de Zeeweg/Brouwerskolkweg
- behoudt het besloten karakter van het picknick plaatsje
- geen uitbreiding van sportvelden en bebouwing conform de structuurvisie Bloemendaal 2012

 

 

 

 

Het feitenrelaas van het "WOC-dossier" geeft een beeld van de gang van zaken tot nu toe 

 

Verzoek aan B&W om bomenkap door WOC op 18 februari te voorkomen

 

 

 

 

Vlak voor het weekend - op vrijdagmiddag 15-2-2018 om 16.45- heeft de gemeente bezwaarmakenden geïnformeerd dat WOC maandag 18 februari 2019 bomen wil gaan kappen voor het aanleggen van een tennisbaan.

De gemeente heeft verzuimd om in de vergunning van WOC op te nemen dat de vergunning geschorst wordt bij bezwaar.
Wanneer de bezwaarden de bomenkap willen voorkomen kan dit volgens de gemeente alleen nog door een voorlopige voorziening bij de rechtbank te vragen.

Er is nog geen advies van de bezwaarschriften commissie n.a.v de zitting op 18 december 2018 i.v.m. de bezwaren.

Op 23 december hebben we het bestuur van WOC om een gesprek gevraagd om samen met de andere belanghebbenden tot een aanvaardbare oplossing te komen. Er is geen reactie van WOC ontvangen.

Waarom laten gemeente en WOC het juridisch escaleren?

Het streven van de gemeente zou zijn om door burgerparticipatie een harmonieuze samenleving te bevorderen. Helaas in dit dossier is dit streven ver te zoeken.

De vrienden van Middenduin hebben B&W verzocht om hun invloed bij het bestuur van WOC aan te wenden om hen tot andere gedachten te brengen en nu niet tot kap over te gaan.
Wacht eerst het advies van de bezwaarschriften commissie en de herziening van de vergunning af.

Presentatie planvoorbereiding Buitenplaats Duinlust

 

 

 

 

Beeldvormende avond donderdag14 februari 2019 20.30 in het gemeentehuis.
Er is een presentatie geagendeerd over plannen voor Duinlust dat grenst aan Middenduin.

H+N+S studie voor het PWN terrein.

 

 

 

 

In opdracht van PWN heeft het adviesbureau H+N+S de functies van het PWN terrein voor de drinkwaterproductie en de drinkwaterdistributie geanalyseerd en geïnventariseerd.
Dit rapport is voor PWN richtinggevend voor het toekomstige gebruik van het terrein.

 

 

 

 

   

Bezwaarschriften uitbreiding tenniscomplex WOC

 

 

 

 

Tennisvereniging WOC wil uitbreiden en heeft daarvoor 2 vergunningen gevraagd.

 

 

 

 

We willen de omvang van het tennispark houden zoals het nu is, zodat het niet conflicteert met de andere belangen in het gebied.
Dan kan het rustige, charmante picknickplaatsje op de hoek van de Zeeweg en de Brouwerkolkweg ook behouden blijven.
Waarom dit tenniscomplex uitbreiden terwijl andere clubs zitten te springen om leden?

Onze bezwaarschriften staan hieronder op deze website.

We zullen de bezwaren toelichten bij de bezwaarschriftencomissie op woensdag 19 december om 18.30.
Belangstellenden zijn van harte welkom.

 

Rust bij de kust, teken de petitie!

 

 

 

 

Met de Stichting Vrienden van Middenduin zetten we ons in voor het behoud van de rust en de kwaliteit van de binnenduinrand bij Overveen.
Daarom hebben we ons aangesloten bij het platform Rust bij de Kust.

Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert elk jaar een of meerdere leuke werkdagen met Staatsbosbeheer in natuurgebied Middenduin in Overveen. Een dag lekker buiten werken in de natuur met een groep enthousiaste mensen!
Vrijdag 23 november en zaterdag 24 november zijn er weer tal van werkzaamheden te doen. Meer informatie en aanmelden kan via de website van het IVN zie

https://www.ivn.nl/afdeling/zuid-kennemerland/activiteiten

Natuurbeheerwerkzaamheden in Middenduin

 

 

 

 

Staatsbosbeheer laat in Middenduin enkele grote projecten uitvoeren om de natuurlijke rijkdom te behouden en te verbeteren.
Meer informatie hieromtrent  kunt u lezen op de SBB-website
https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/projecten/zuid-kennemerland-natuurherstel-middenduin

Op 24 november organiseert het IVN een werkdag in Middenduin om kleinere werkzaamheden uit te voeren.
Heeft u zin om mee te doen? Meldt u dan aan via de website van het IVN https://www.ivn.nl/afdeling/zuid-kennemerland/activiteiten/ivn-werkdag-in-een-herfstachtig-middenduin

 

Vrienden van Middenduin maken bezwaar tegen uitbreiding tenniscomplex WOC

 

 

 

 

De gemeente wil toestaan dat het tenniscomplex van WOC wordt uitgebreid.
Wij hebben hiertegen bezwaar aangetekend.
Hier kunt u onze bezwaarschriften lezen.

 

 

 

 

 

 

Cobraspen ontzegt PWN gebruik van het bedrijfsterrein

 

 

 

 

 

PWN wil het PWN-terrein aan de Zeeweg behouden als bedrijfsterrein voor de drinkwatervoorziening en natuurbeheer.
De Vrienden van Middenduin vinden dit een goede ontwikkeling.
Naast de drinkwatervoorziening kunnen ook rust en kwaliteit van de binnenduinrand behouden blijven.

Echter Cobraspen heeft PWN per 1 oktober 2018 de pacht opgezegd en aangeschreven om het terrein per 1 december 2018 te ontruimen.
Cobraspen houdt zich niet aan de gerechtelijke uitspraak uit 2007. De rechter heeft toen het eeuwigdurende erfpachtrecht voor PWN bevestigd. 

De projectontwikkelaar Cobraspen gaat de juridische strijd aan met PWN.
De Vrienden van Middenduin verwachten dat zij niet tot overeenstemming zullen komen. Dan moet de rechter zich erover uitspreken.
De planvorming voor het PWN-terrein kan daarom beter opgeschort worden.

 

7 juli natuurwerkdag in Middenduin

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Help mee met het IVN om het Middenduin natuurlijk mooi te houden. Opgave kan op hun website. Zie  https://www.ivn.nl/afdeling/zuid-kennemerland/activiteiten/zomerse-werkdag-in-natuurgebied-middenduin 


Cultuurhistorisch icoon

 

 

 

 

De binnenduinrand bij Overveen kent vele bijzondere pareltjes. Enkele daarvan kunt u beleven met deze cultuurhistorische wandeling op de website van het Nationaal Park Zuid Kennemerland  

https://www.np-zuidkennemerland.nl/16736/nieuws/zuidkennemerland-barst-van-de-cultuur

Uitbreiding tenniscomplex WOC

 

 

 

 

Tennisvereniging WOC wil haar tenniscomplex fors uitbreiden met extra tennisbanen en een groter clubhuis.
We verwachten dat meer lichthinder, landschappelijke verstoring en parkeeroverlast het gevolg zal zijn.
De vrienden van Middenduin hebben bij de gemeente gevraagd om de huidige omvang zo te houden.
Hier kunt u onze zienswijze lezen.

 

 

 

 

 

Vosp 2017

 

 

 

 

De gemeenteraad heeft in een chaotische vergadering op 8 maart in meerderheid een inconsistent besluit genomen om in te stemmen met de ideeën van projectontwikkelaar Cobraspen, zij het met een aantal amendementen.

Wel spreken de vrienden van Middenduin hun waardering uit voor de fracties van Groen Links en Liberaal Bloemendaal en fractievoorzitter Martijn Bolkestein. Zij zijn consequent geweest en hebben niet ingestemd met het VOSP overeenkomstig de eerdere uitgangspunten van de raad en de beleidslijnen van de structuurvisie van Bloemendaal en nota ontwikkelperspectief Binnenduinrand

De Vrienden van Middenduin hebben zich tot nu toe inhoudelijk, transparant en consequent opgesteld.

Helaas zijn er andere krachten en belangen waardoor dit nauwelijks bij de besluitvorming van de raad tot zijn recht is gekomen.

De SVvM vindt het storend dat er onjuistheden in de stukken van Cobraspen en de gemeente staan en D66 wethouder Van Rijnberk op meerdere punten een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.

De kiem is gelegd voor het volgende hoofdpijn dossier in Bloemendaal.

Het is te hopen dat de consequenties van deze onherstelbare dwaling in haar uitwerking zo beperkt mogelijk blijven en de entree van het Nationaal Park natuurlijk mooi en rustig blijft en de sterrenwacht Copernicus gewoon op haar plek kan blijven staan.

Donderdag 8 maart besluitvorming in de gemeenteraad

 

 

 

 

Op 15 februari hebben veel belanghebbenden laten weten dat zij de plannen van Cobraspen een te grote aantasting van ons mooie duingebied vinden. Hier leest u onze reactie.
Ook in de vergadering van de Commissie Grondgebied kwam van de grootste partijen veel commentaar. Donderdag 8 maart zal de gemeenteraad beslissen hoe ze de plannen willen bijsturen.

 

Extra uitgave van het tijdschrift "De Wandelaar"

 

 

 

 

Al in 1930 werd er door de Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging op aangedrongen dat de duinen langs de Zeeweg niet bebouwd zouden worden.
Deze oproep is nog steeds actueel.
Hier kunt u het tijdschrift lezen:

 

 

 

 

 

15 februari 2018 Beeldvormende avond

 

 

 

 

De informatie avond over de plannen van Cobraspen voor het PWN terrein wordt gehouden op donderdag 15 februari a.s. om 20.00 in het gemeentehuis van Bloemendaal. De aankondiging staat op de website van de gemeente:  http://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Beeldvormende-Avond/2018/15-februari/20:00

Op dinsdag 20 februari vergadert de commissie grondgebied over het oordeel dat B&W hebben over het plan van Cobraspen.
De stukken hiervoor kunt u lezen op de website van de gemeente: zie
  http://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Grondgebied/2018/20-februari/20:00

Na bespreking van dit agendapunt wordt beoordeeld of dit agendapunt al rijp is om behandeld te worden in de gemeenteraad van 8 maart.

Bijdrage aan de regionale ontwikkelvisie voor de Binnenduinrand

 

 

 

 

Ideeën van de Vrienden van Middenduin voor behoud en verbetering van de leef- en woonomgeving in de binnenduinrand in Overveen sluiten aan op het ontwikkelperspectief voor de binnenduinrand van de gezamenlijke gemeenten in Zuid-Kennemerland. Dit is te lezen in deze reactie op het ontwikkelperspectief.

 

 

 

 

 


Beeldvormende avond uitgesteld

 

 

 

 

De beeldvormende avond over de plannen voor het PWN-terrein is uitgesteld.
We vinden het belangrijk dat de avond alsnog plaatsvindt vóórdat de gemeente het VOSP 2017 gaat beoordelen.
In deze brief aan de gemeente Bloemendaal is dit toegelicht.
 

Platform Rustbijdekust opgericht

 

 

 

 

Het Platform Rust Bij De Kust wil de verkeers- en geluidsoverlast van het Circuit Zandvoort terugdringen. 
De Vrienden van Middenduin hebben zich hier bij aangesloten.
Voor meer informatie zie http://www.swth.nl/geen-formule-1-circuit-zandvoort.html 

  

Beoordelingstabel VOSP ingestuurd.

 

 

 

 

De gemeente heeft 4-12-2017  i.o.m. Cobraspen verzocht om een beoordelingstabel in te vullen.
Dit is de reactie van de Vrienden van Middenduin op dit verzoek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rustig genieten in de natuur.

 

 

 

 

Wandelaars, recreanten en natuur genieters vinden het heerlijk als ze rustig van de mooie omgeving kunnen genieten.
Daarom hebben we de gemeente Bloemendaal gevraagd hiermee meer rekening te houden.

Herfstwandeling

 

 

 

 

Heeft u zin in een flinke wandeling ?
Op nrc.nl staat een mooie suggestie, zie: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/03/de-nrc-herfstwandeling-geniet-van-de-kleuren-in-noord-holland-a1579841

Verzoek om een beter plan voor het PWN terrein

 

 

 

 

Het ontwerp stedenbouwkundig plan, dat de projectontwikkelaar in september bij de gemeente heeft ingediend, doet geen recht aan het behoud en beleving van het monumentale ensemble, natuur en landschap. Als dit plan gerealiseerd zou worden, wordt de entree van het Nationaal Park aangetast. Dit moet in stand blijven voor het behoud van de landschappelijke-, recreatieve-, cultuurhistorische en natuurwaarden.
Lees hier ons verzoek aan B&W van Bloemendaal.

VOSP brief B&W.pdf (337.64KB)
VOSP brief B&W.pdf (337.64KB)

 

 

 

 

 

 

Reactie op het plan voor het PWN-terrein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 september 2017 was de laatste bijeenkomst met projectontwikkelaar Cobraspen. Hierbij mochten aanwezigen reageren op het "laatste" plan.
We hebben steeds aangedrongen op een plan dat gericht is op het behoud van het monumentale ensemble.
Helaas voldoet dit plan hier niet aan.
De Stichting Vrienden van Middenduin vindt dat het concept VO Stedenbouwkundig Plan geen integraal plan is voor de instandhouding van het bestaande ensemble van historische gebouwen en natuurlijke waarden van het gebied als onderdeel van het Nationaal Park.
Het is te veel een plan voor een nieuwe woonwijk. Hier leest u de reactie die we gegeven hebben   

 

 

 

 

 

  

Cultuurhistorische wandeling  Middenduin, Zeeweg, PWN terrein en Brouwerskolkweg

 

 

 

 

Bij deze wandeling wordt u opmerkzaam gemaakt op de cultuurhistorische pareltjes aan de rand van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Hierbij de beschrijving voor deze wandeling: 

 

 

 

 

 

Verzoek aan gemeente en provincie

 

 

 

 

In 2016 is met deze brief aan alle betrokken partijen gevraagd de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden van het PWN terrein als onderdeel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland te behouden.
Een breed comité van aanbeveling ondersteunt dit verzoek.

 

 

 

 

 

Krachtenveld analyse PWN terrein

 

 

 

 

n.a.v. het VOSP 2015 heeft de SVvM een krachtenveld analyse gemaakt met als bijlage de kavelverdeling van het grondeigendom