Vrienden van Middenduin                                  

Overveen natuurlijk mooi !!!                                                                                                       

Nieuwsberichten


Zaterdag 7 september natuurwerkdag in het Kraansvlak

Wil je lekker bezig zijn in de natuur en helpen om de natuur mooi te houden?

Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert op 7 september een natuurwerkdag in het Kraansvlak. Meer informatie en aanmelden kan via de website van het IVN: https://www.ivn.nl/afdeling/zuid-kennemerland/activiteiten/leuke-werkdag-in-het-kraansvlakEikenprocessierups langs de Zeeweg 


Voordat rupsen aan de processie beginnen ziet het er zo uit. Niet aankomen. De gemeente zorgt voor de verwijdering zie:

https://www.bloemendaal.nl/producten-en-diensten/aanpak-eikenprocessierups-en-bastaardsatijnrups/

 Maatregelen voor verbetering van de verkeersveiligheid en beperking van de geluidsoverlast gevraagd

 

We vragen de gemeente om maatregelen om de toenemende verkeersongelukken en geluidhinder aan de rand van Overveen een halt toe te roepen. 


Verzoek aan Provincie en gemeenten om overlast circuit te beperken

  

De hinder en overlast van het circuit strekt zich ver uit in de regio Kennemerland. Met de komst van de F1 races wordt deze overlast nog groter.

Pas nu besloten is over Formule 1 treedt de gemeente Zandvoort in overleg met de regio voor een betere bereikbaarheid.

In dit kader hebben we provincie en gemeenten van Zuid Kennemerland gevraagd zich in te zetten om de hinder en overlast van het circuit te beperken.

 

Behoudt regionale functies voor recreatie, natuur en landschap

 

Naast het circuit is er meer  en een groter algemeen belang bij het behoud van een goede leefomgeving. Een goede regionale afstemming is hiervoor nodig.

Rust bij de kust, ook in de lucht! 

De provincie Noord-Holland heeft toestemming gegeven om starts en landingen met helikopters uit te voeren vanaf het terrein Circuit Park Zandvoort.

De helikoptervluchten zijn gepland op 17, 18 en 19 mei 2019 tijdens de Jumbo Racedagen. Dit leidt tot verstoring van de natuur en geluidshinder voor bezoekers van duinen en strand.
De Stichting Duinbehoud heeft bezwaar aangetekend. De Vrienden van Middenduin hebben zich daarbij aangesloten.
De herrie van het circuit vindt de SVvM nu al te veel. Helikopter vluchten maken de geluidshinder nog groter.

Constructief gesprek tussen WOC en  SVvM

I.v.m. de bezwaarprocedure tegen de uitbreiding van het tenniscomplex is er een gesprek geweest met enkele bestuursleden van WOC en SVvM.
De conclusies kunt u bijgevoegd lezen.

Zowel WOC als de SVvM vinden een goede afscherming rondom het hele tenniscomplex met een groene zoom belangrijk.
Daarmee wordt voorkomen dat het landschapsbeeld bij de entree van het Nationaal Park wordt bepaald door het sportcomplex.

We zouden het zeer op prijs stellen wanneer de gemeente eraan mee werkt om zo'n groene afscherming te realiseren.
De SVvM laat het aan de gemeente over of de gemeente dit realiseert, dan wel aan WOC oplegt bij de vergunning.      

Met deze oplossing zou de bezwaarprocedure tegen de uitbreidingsvergunning op een voor alle partijen bevredigende manier kunnen worden afgesloten.

 

Heroverweging uitbreiding Tenniscomplex WOC

De Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Bloemendaal heeft advies uitgebracht over de bezwaren die zijn ingebracht over de uitbreiding van het Tenniscomplex.
De vergunningen zullen op zijn minst beter gemotiveerd moeten worden en van extra voorwaarden worden voorzien.     

   
Met bijgevoegde brief aan B&W heeft de SVvM verzocht om meer rekening te houden met het algemeen belang van de landschappelijke kwaliteit en de leefomgeving. Nu maar ook in de toekomst bij eventuele andere ontwikkelingen van het tenniscomplex.

Ook heeft de SVvM aan het bestuur van WOC een brief gestuurd waarin aandacht wordt gevraagd voor het behoud en verbeteren van de landschappelijke kwaliteit van de binnenduinrand in Overveen.

 

Bomenkap WOC uitgesteld

De gemeente heeft aan WOC laten weten dat een eventuele bomenkap bij de tennisbaan moet worden uitgesteld tot na beslissing op de bezwaarschriften.

Het wachten is nu op een herziening van de 2 besluiten op de vergunningaanvraag van WOC.

Zwaarwegende argumenten bij deze herziening zijn voor de Vrienden van Middenduin:
- verbeter landschappelijke kwaliteit bij de entree van het Nationaal Park Zuid Kennemerland langs de Zeeweg/Brouwerskolkweg
- behoudt het besloten karakter van het picknick plaatsje
- geen uitbreiding van sportvelden en bebouwing conform de structuurvisie Bloemendaal 2012

Het feitenrelaas van het "WOC-dossier" geeft een beeld van de gang van zaken tot nu toe 

 

Verzoek aan B&W om bomenkap door WOC op 18 februari te voorkomen

Vlak voor het weekend - op vrijdagmiddag 15-2-2018 om 16.45- heeft de gemeente bezwaarmakenden geïnformeerd dat WOC maandag 18 februari 2019 bomen wil gaan kappen voor het aanleggen van een tennisbaan.

De gemeente heeft verzuimd om in de vergunning van WOC op te nemen dat de vergunning geschorst wordt bij bezwaar.
Wanneer de bezwaarden de bomenkap willen voorkomen kan dit volgens de gemeente alleen nog door een voorlopige voorziening bij de rechtbank te vragen.

Er is nog geen advies van de bezwaarschriften commissie n.a.v de zitting op 18 december 2018 i.v.m. de bezwaren.

Op 23 december hebben we het bestuur van WOC om een gesprek gevraagd om samen met de andere belanghebbenden tot een aanvaardbare oplossing te komen. Er is geen reactie van WOC ontvangen.

Waarom laten gemeente en WOC het juridisch escaleren?

Het streven van de gemeente zou zijn om door burgerparticipatie een harmonieuze samenleving te bevorderen. Helaas in dit dossier is dit streven ver te zoeken.

De vrienden van Middenduin hebben B&W verzocht om hun invloed bij het bestuur van WOC aan te wenden om hen tot andere gedachten te brengen en nu niet tot kap over te gaan.
Wacht eerst het advies van de bezwaarschriften commissie en de herziening van de vergunning af.

Presentatie planvoorbereiding Buitenplaats Duinlust

Beeldvormende avond donderdag14 februari 2019 20.30 in het gemeentehuis.
Er is een presentatie geagendeerd over plannen voor Duinlust dat grenst aan Middenduin.

H+N+S studie voor het PWN terrein.

In opdracht van PWN heeft het adviesbureau H+N+S de functies van het PWN terrein voor de drinkwaterproductie en de drinkwaterdistributie geanalyseerd en geïnventariseerd.
Dit rapport is voor PWN richtinggevend voor het toekomstige gebruik van het terrein.

   

Bezwaarschriften uitbreiding tenniscomplex WOC

Tennisvereniging WOC wil uitbreiden en heeft daarvoor 2 vergunningen gevraagd.

We willen de omvang van het tennispark houden zoals het nu is, zodat het niet conflicteert met de andere belangen in het gebied.
Dan kan het rustige, charmante picknickplaatsje op de hoek van de Zeeweg en de Brouwerkolkweg ook behouden blijven.
Waarom dit tenniscomplex uitbreiden terwijl andere clubs zitten te springen om leden?

Onze bezwaarschriften staan hieronder op deze website.

We zullen de bezwaren toelichten bij de bezwaarschriftencomissie op woensdag 19 december om 18.30.
Belangstellenden zijn van harte welkom.

 

Rust bij de kust, teken de petitie!

Met de Stichting Vrienden van Middenduin zetten we ons in voor het behoud van de rust en de kwaliteit van de binnenduinrand bij Overveen.
Daarom hebben we ons aangesloten bij het platform Rust bij de Kust.

Het racecircuit in Zandvoort wil met de Formule 1 races nog meer kabaal en drukte gaan veroorzaken.
Wij vinden dat er nu al te veel herrie is.
Daarom is het goed dat we ook een ander geluid laten horen.

Rust bij de kust is een petitie gestart. Zie hiervoor:
https://petities.nl/petitions/geen-formule-1-en-stop-geluidsoverlast-van-circuit-zandvoort?locale=nl#petitionnews

We stellen het prijs wanneer u de petitie tekent en aan anderen doorstuurt.

Twee natuurwerkdagen

Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert elk jaar een of meerdere leuke werkdagen met Staatsbosbeheer in natuurgebied Middenduin in Overveen. Een dag lekker buiten werken in de natuur met een groep enthousiaste mensen!
Vrijdag 23 november en zaterdag 24 november zijn er weer tal van werkzaamheden te doen. Meer informatie en aanmelden kan via de website van het IVN zie

https://www.ivn.nl/afdeling/zuid-kennemerland/activiteiten

Natuurbeheerwerkzaamheden in Middenduin

Staatsbosbeheer laat in Middenduin enkele grote projecten uitvoeren om de natuurlijke rijkdom te behouden en te verbeteren.
Meer informatie hieromtrent  kunt u lezen op de SBB-website
https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/projecten/zuid-kennemerland-natuurherstel-middenduin

Op 24 november organiseert het IVN een werkdag in Middenduin om kleinere werkzaamheden uit te voeren.
Heeft u zin om mee te doen? Meldt u dan aan via de website van het IVN https://www.ivn.nl/afdeling/zuid-kennemerland/activiteiten/ivn-werkdag-in-een-herfstachtig-middenduin

 

Vrienden van Middenduin maken bezwaar tegen uitbreiding tenniscomplex WOC

De gemeente wil toestaan dat het tenniscomplex van WOC wordt uitgebreid.
Wij hebben hiertegen bezwaar aangetekend.
Hier kunt u onze bezwaarschriften lezen.

 

 

Cobraspen ontzegt PWN gebruik van het bedrijfsterrein

 

PWN wil het PWN-terrein aan de Zeeweg behouden als bedrijfsterrein voor de drinkwatervoorziening en natuurbeheer.
De Vrienden van Middenduin vinden dit een goede ontwikkeling.
Naast de drinkwatervoorziening kunnen ook rust en kwaliteit van de binnenduinrand behouden blijven.

Echter Cobraspen heeft PWN per 1 oktober 2018 de pacht opgezegd en aangeschreven om het terrein per 1 december 2018 te ontruimen.
Cobraspen houdt zich niet aan de gerechtelijke uitspraak uit 2007. De rechter heeft toen het eeuwigdurende erfpachtrecht voor PWN bevestigd. 

De projectontwikkelaar Cobraspen gaat de juridische strijd aan met PWN.
De Vrienden van Middenduin verwachten dat zij niet tot overeenstemming zullen komen. Dan moet de rechter zich erover uitspreken.
De planvorming voor het PWN-terrein kan daarom beter opgeschort worden.

 

7 juli natuurwerkdag in Middenduin

 


Help mee met het IVN om het Middenduin natuurlijk mooi te houden. Opgave kan op hun website. Zie  https://www.ivn.nl/afdeling/zuid-kennemerland/activiteiten/zomerse-werkdag-in-natuurgebied-middenduin 


Cultuurhistorisch icoon

De binnenduinrand bij Overveen kent vele bijzondere pareltjes. Enkele daarvan kunt u beleven met deze cultuurhistorische wandeling op de website van het Nationaal Park Zuid Kennemerland  

https://www.np-zuidkennemerland.nl/16736/nieuws/zuidkennemerland-barst-van-de-cultuur

Uitbreiding tenniscomplex WOC

Tennisvereniging WOC wil haar tenniscomplex fors uitbreiden met extra tennisbanen en een groter clubhuis.
We verwachten dat meer lichthinder, landschappelijke verstoring en parkeeroverlast het gevolg zal zijn.
De vrienden van Middenduin hebben bij de gemeente gevraagd om de huidige omvang zo te houden.
Hier kunt u onze zienswijze lezen.

 

Vosp 2017

De gemeenteraad heeft in een chaotische vergadering op 8 maart in meerderheid een inconsistent besluit genomen om in te stemmen met de ideeën van projectontwikkelaar Cobraspen, zij het met een aantal amendementen.

Wel spreken de vrienden van Middenduin hun waardering uit voor de fracties van Groen Links en Liberaal Bloemendaal en fractievoorzitter Martijn Bolkestein. Zij zijn consequent geweest en hebben niet ingestemd met het VOSP overeenkomstig de eerdere uitgangspunten van de raad en de beleidslijnen van de structuurvisie van Bloemendaal en nota ontwikkelperspectief Binnenduinrand

De Vrienden van Middenduin hebben zich tot nu toe inhoudelijk, transparant en consequent opgesteld.

Helaas zijn er andere krachten en belangen waardoor dit nauwelijks bij de besluitvorming van de raad tot zijn recht is gekomen.

De SVvM vindt het storend dat er onjuistheden in de stukken van Cobraspen en de gemeente staan en D66 wethouder Van Rijnberk op meerdere punten een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.

De kiem is gelegd voor het volgende hoofdpijn dossier in Bloemendaal.

Het is te hopen dat de consequenties van deze onherstelbare dwaling in haar uitwerking zo beperkt mogelijk blijven en de entree van het Nationaal Park natuurlijk mooi en rustig blijft en de sterrenwacht Copernicus gewoon op haar plek kan blijven staan.

Donderdag 8 maart besluitvorming in de gemeenteraad

Op 15 februari hebben veel belanghebbenden laten weten dat zij de plannen van Cobraspen een te grote aantasting van ons mooie duingebied vinden. Hier leest u onze reactie.
Ook in de vergadering van de Commissie Grondgebied kwam van de grootste partijen veel commentaar. Donderdag 8 maart zal de gemeenteraad beslissen hoe ze de plannen willen bijsturen.

 

Extra uitgave van het tijdschrift "De Wandelaar"

Al in 1930 werd er door de Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging op aangedrongen dat de duinen langs de Zeeweg niet bebouwd zouden worden.
Deze oproep is nog steeds actueel.
Hier kunt u het tijdschrift lezen:

 

15 februari 2018 Beeldvormende avond

De informatie avond over de plannen van Cobraspen voor het PWN terrein wordt gehouden op donderdag 15 februari a.s. om 20.00 in het gemeentehuis van Bloemendaal. De aankondiging staat op de website van de gemeente:  http://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Beeldvormende-Avond/2018/15-februari/20:00

Op dinsdag 20 februari vergadert de commissie grondgebied over het oordeel dat B&W hebben over het plan van Cobraspen.
De stukken hiervoor kunt u lezen op de website van de gemeente: zie
  http://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Grondgebied/2018/20-februari/20:00

Na bespreking van dit agendapunt wordt beoordeeld of dit agendapunt al rijp is om behandeld te worden in de gemeenteraad van 8 maart.

Bijdrage aan de regionale ontwikkelvisie voor de Binnenduinrand

Ideeën van de Vrienden van Middenduin voor behoud en verbetering van de leef- en woonomgeving in de binnenduinrand in Overveen sluiten aan op het ontwikkelperspectief voor de binnenduinrand van de gezamenlijke gemeenten in Zuid-Kennemerland. Dit is te lezen in deze reactie op het ontwikkelperspectief.

 


Beeldvormende avond uitgesteld

De beeldvormende avond over de plannen voor het PWN-terrein is uitgesteld.
We vinden het belangrijk dat de avond alsnog plaatsvindt vóórdat de gemeente het VOSP 2017 gaat beoordelen.
In deze brief aan de gemeente Bloemendaal is dit toegelicht.
 

Platform Rustbijdekust opgericht

Het Platform Rust Bij De Kust wil de verkeers- en geluidsoverlast van het Circuit Zandvoort terugdringen. 
De Vrienden van Middenduin hebben zich hier bij aangesloten.
Voor meer informatie zie http://www.swth.nl/geen-formule-1-circuit-zandvoort.html 

  

Beoordelingstabel VOSP ingestuurd.

De gemeente heeft 4-12-2017  i.o.m. Cobraspen verzocht om een beoordelingstabel in te vullen.
Dit is de reactie van de Vrienden van Middenduin op dit verzoek.

 

 

 

 

Rustig genieten in de natuur.

Wandelaars, recreanten en natuur genieters vinden het heerlijk als ze rustig van de mooie omgeving kunnen genieten.
Daarom hebben we de gemeente Bloemendaal gevraagd hiermee meer rekening te houden.

Herfstwandeling

Heeft u zin in een flinke wandeling ?
Op nrc.nl staat een mooie suggestie, zie: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/03/de-nrc-herfstwandeling-geniet-van-de-kleuren-in-noord-holland-a1579841

Verzoek om een beter plan voor het PWN terrein

Het ontwerp stedenbouwkundig plan, dat de projectontwikkelaar in september bij de gemeente heeft ingediend, doet geen recht aan het behoud en beleving van het monumentale ensemble, natuur en landschap. Als dit plan gerealiseerd zou worden, wordt de entree van het Nationaal Park aangetast. Dit moet in stand blijven voor het behoud van de landschappelijke-, recreatieve-, cultuurhistorische en natuurwaarden.
Lees hier ons verzoek aan B&W van Bloemendaal.

VOSP brief B&W.pdf (337.64KB)
VOSP brief B&W.pdf (337.64KB)

 

 

Reactie op het plan voor het PWN-terrein

 

7 september 2017 was de laatste bijeenkomst met projectontwikkelaar Cobraspen. Hierbij mochten aanwezigen reageren op het "laatste" plan.
We hebben steeds aangedrongen op een plan dat gericht is op het behoud van het monumentale ensemble.
Helaas voldoet dit plan hier niet aan.
De Stichting Vrienden van Middenduin vindt dat het concept VO Stedenbouwkundig Plan geen integraal plan is voor de instandhouding van het bestaande ensemble van historische gebouwen en natuurlijke waarden van het gebied als onderdeel van het Nationaal Park.
Het is te veel een plan voor een nieuwe woonwijk. Hier leest u de reactie die we gegeven hebben   

 

  

Cultuurhistorische wandeling  Middenduin, Zeeweg, PWN terrein en Brouwerskolkweg

Bij deze wandeling wordt u opmerkzaam gemaakt op de cultuurhistorische pareltjes aan de rand van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Hierbij de beschrijving voor deze wandeling: 

 

Verzoek aan gemeente en provincie

In 2016 is met deze brief aan alle betrokken partijen gevraagd de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden van het PWN terrein als onderdeel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland te behouden.
Een breed comité van aanbeveling ondersteunt dit verzoek.

 

Krachtenveld analyse PWN terrein

n.a.v. het VOSP 2015 heeft de SVvM een krachtenveld analyse gemaakt met als bijlage de kavelverdeling van het grondeigendom